italic кирилица

Тест за кирилица, italic - некои букви се различни во македонската/српската кирилица и руската/бугарската:

Вака треба да изгледаат: image of mk glyphs (слика 1)
Вака не треба да изгледаат: image of ru glyphs (слика 2)
Вашиот browser вака ги прикажува: б в г д ѓ п т з к ѐ ѝ (текст)

сликите се направена со командите:

1: pango-view --font="DejaVu Serif Italic 24px" --text="б в г д ѓ п т з к ѐ ѝ" --language=mk
2: pango-view --font="DejaVu Serif Italic 24px" --text="б в г д ѓ п т з к ѐ ѝ" --language=ru

Решението постои во OpenType стандардот кој преку таканаречените „GSUB locl“ табели овозможува за иста Unicode буква да има посебни glyph-ови зависно од јазикот. Ubuntu и DejaVu фонтовите ги имаат имлпементирано овие табели и за македонскиот јазик и ги имаат сите потребни букви и варијанти да ја прикажат македонската кирилица како треба, вклучувајќи ги „ѐ“ и „ѝ“ („е“ и „и“ со надреден знак).

Pango (од 1.17) ги подржува овие опции. Со тоа сите Gnome апликации (од 2.20) ја имаат оваа поддршка. Тестирани се и inkscape и gimp кои се Gtk апликации и работат правилно.

TODO:

Knowledge Base: